การรับทำบัญชี
  การตรวจสอบบัญชี
  ให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  การวางระบบบัญชี
  คำถามที่พบบ่อย
 
 
 
 
 
     
  เกร็ดความรู้  
     
 
  การยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้แล้ว  
 
     
   
 
 
สถิติผู้เข้าชม
9   1   0   0   1
 
 
  หน้าแรก การรับทำบัญชี  
 
 
 
   
  บริการรับทำบัญชีของเราประกอบด้วย
   
  1.  ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย
   
     ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
     จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
     จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
     จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
     จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)
     จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
     จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
     ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
   
   
  2.  ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
   
     จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
     จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
     จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
   
   
  3.  ปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย
   
     ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
     ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
     บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ , สมุดบัญชีขาย , สมุดบัญชีรับเงิน , สมุดบัญชีจ่ายเงิน ,
     สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย , สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
     จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
     จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
     จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
     จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้ , รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
     ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
     ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
   
 
 
 
 
 
   
  ค่าบริการสำหรับการรับทำบัญชีประจำเดือน สำนักงานกำหนดค่าทำบัญชีตามปริมาณของรายการค้าที่เกิดขึ้น (ซื้อ-ขาย-รับเงิน-จ่ายเงิน-จ่ายเงินสดย่อย-ฝากธนาคาร-ผ่านเช็ค-รายการปรับปรุง) โดยคำนึงถึงความยากง่ายในการทำบัญชี และระดับความรับผิดชอบและความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ต้องใช้
   
 
 
 
 
         
Webmaster : zomporstudio.com © 2014 S.A.T.Accountant Co., Ltd., all rights reserved.